Điều khoản sử dụng

Bạn đang truy cập website TopDownload.vn

Chúng tôi đưa ra Điều khoản sử dụng bên dưới, bằng việc truy cập và sử dụng bất kỳ nội dung nào (“sử dụng dịch vụ”) cung cấp trên website của chúng tôi, bạn đang đồng ý với Điều khoản sử dụng này. Xin vui lòng đọc kỹ nội dung các điều khoản.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

I. CHẤP NHẬN NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Bạn đang sử dụng dịch vụ cung cấp trên website TopDowwnload.vn của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn hoàn toàn đồng ý với Điều khoản sử dụng này.

2. Bạn có quyền không sử dụng dịch vụ cung cấp trên website TopDowwnload.vn nếu bạn không đồng ý hoặc không hiểu bất kỳ nội dung nào hoặc tất cả các nội dung của Điều khoản sử dụng.

3. Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ nội dung nào của Điều khoản sử dụng mà không báo trước. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải lên website TopDownload.vn. Nếu tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi chúng tôi cập nhật nội dung thay đổi của Điều khoản sử dụng, bạn xác nhận rằng bạn hoàn toàn đồng ý đối với Điều khoản dịch vụ mới.

II. ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TÀI KHOẢN TRUY CẬP

III. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

IV. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG ĐĂNG TẢI

V. NỘI DUNG BÊN THỨ BA

VI. CHẤM DỨT

Mới cập nhật

Download hàng đầu