Thẻ Snip & Sketch

Thẻ: Snip & Sketch

Những cách chụp ảnh màn hình có sẵn trên Windows 10

Chụp ảnh màn hình là cách nhanh nhất để lưu lại hiện trạng màn hình. Một cảnh trong game, cửa sổ phần mềm, trang web, hình ảnh hoặc một văn bản… Tất cả những gì đang hiển thị trên...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới