Thẻ Số build

Thẻ: Số build

Cách xem số phiên bản Version và số Build trên Windows 10

Số phiên bản, số build là gì? Đã có số 10 rồi sao còn thêm số phiên bản, rồi số build nữa? Trước đây, để phân biệt các bản Windows ta có Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows 7,...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới