Thẻ The Open Racing Car Simulator

Thẻ: The Open Racing Car Simulator

TORCS

Mô phỏng đua xe 3D nguồn mở cho Linux
TORCS (The Open Racing Car Simulator) là một trình mô phỏng đua xe 3D nguồn mở cho Linux. TORCS được tạo ra bởi Eric Espié và Christophe Guionneau, nhưng phát triển dự án hiện đang được Bernhard Wymann đứng...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới