Tài liệu hướng dẫn khai báo trực tuyến Phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động

Khai báo trực tuyến Phiếu tự kiểm tra
Trước đây, Phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động được khai báo thủ công. Các doanh nghiệp phải điền vào các mẫu phiếu có sẵn và in ra giấy. Các phiếu này sau đó được gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã...

Tài liệu hàng đầu